Talk:Lojban and Esperanto

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

DeleteOnReadingThis YouWhoYouAre (AndSoDoI) :-) : je'e nitcion. [be'edo'u mi la'a ba galfi tu'a le xe fanva mu'i leka tolcnino gi'e seja'ebo zmanei lenu na remei fa le krefu be le seltcidu]