vlafa'edu'o

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

lo .lojban. mitfa'e noi du la'o gy. Lojban palindromes .gy

a'a carcra ca'a
a'a curve vruca'a
a'a iklki a'a
a'a labnanba la'a
a'a larpra la'a
a'a marbi brama'a
a'a nabzba na'a
a'a notci ctona'a
a'a nurxru na'a
a'a prosa sorpa'a
a'a radji'i jdara'a
a'a spisa sipsa'a
a'a zanbebna za'a
a'a zipcpi za'a
a'e iklki e'a
a'e labnanba le'a
a'e larpra le'a
a'e marbi brame'a
a'e nabzba ne'a
a'e nurxru ne'a
a'e zanbebna ze'a
a'e zipcpi ze'a
a'i ctona'a notci'a
a'i gleki kelgi'a
a'i iklki i'a
ai iklki ia
a'i jmaji jamji'a
a'i klesi selki'a
a'i labnanba li'a
a'i larpra li'a
a'i nabzba ni'a
a'i nurxru ni'a
a'i rinci cniri'a
a'i rorci crori'a
a'i snipa pinsi'a
a'i vreta tervi'a
a'o carcra co'a
a'o iklki o'a
a'o labnanba lo'a
a'o larpra lo'a
a'o nabzba no'a
a'o nurxru no'a
a'o tamca cmato'a
a'o tarbi brato'a
a'o zanbebna zo'a
a'o zipcpi zo'a
atinas tsani ta
a'u gutci ctugu'a
a'u iklki u'a
au iklki ua
a'u karce craku'a
a'u murse srumu'a
a'u tamca cmatu'a
a'u zanbebna zu'a
a'u zipcpi zu'a
e'a carcra ca'e
e'a iklki a'e
e'a klesi selka'e
e'e iklki e'e
e'e zanbebna ze'e
e'e zipcpi ze'e
e'i bilma mlibi'e
e'i carcra ci'e
e'i certu treci'e
e'i cutci ctuci'e
e'i iklki i'e
ei iklki ie
e'i labnanba li'e
e'i larpra li'e
e'i tamji jmati'e
e'o carcra co'e
e'o iklki o'e
e'o zanbebna zo'e
e'o zipcpi zo'e
eris ra tarsire
ermine ce nimre
ermine ie nimre
ermine je nimre
ermine ke nimre
ermine le nimre
ermine re nimre
ermine se nimre
ermine te nimre
ermine ue nimre
ermine ve nimre
ermine xe nimre
ermine ze nimre
ernace ce canre
ernace ie canre
ernace je canre
ernace ke canre
ernace le canre
ernace re canre
ernace se canre
ernace te canre
ernace ue canre
ernace ve canre
ernace xe canre
ernace ze canre
e'u carcra cu'e
e'u iklki u'e
e'u klesi selku'e
e'u nabzba nu'e
e'u nurxru nu'e
e'u zanbebna zu'e
e'u zipcpi zu'e
i'a bloti tolba'i
i'a carcra ca'i
ia carcra cai
i'a danseke snada'i
i'a dansu snada'i
i'a iklki a'i
ia iklki ai
i'a ky gugyka'i
i'a milxe xlima'i
i'a mleca celma'i
i'a nabzba na'i
i'a nurxru na'i
i'a prosa sorpa'i
ia setca ctesai
ia slabu balsai
ia trati tartai
i'a vreta terva'i
ia vreta tervai
ia vrici cirvai
iedra marde i
ie bradi darbei
i'e bruna nurbe'i
i'e iklki e'i
ie iklki ei
i'e klesi selke'i
i'e nabzba ne'i
ie nabzba nei
i'e nurxru ne'i
ie nurxru nei
i'e since cnise'i
ie skiji jiksei
i'e zanbebna ze'i
i'e zipcpi ze'i
i'i clani nalci'i
ii ctitci i
i'i iklki i'i
ii iklki ii
i'i jbini nibji'i
i'i jdara'a radji'i
i'i jdari radji'i
ii jmatamji i
i'i jy jijyji'i
i'i nabzba ni'i
i'i nurxru ni'i
iklki a'a iklki
iklki e'e iklki
iklki i'i iklki
iklki ii iklki
iklki iklki iklki
iklki i iklki
iklki o'o iklki
iklki u'u iklki
iklki uu iklki
iklki y iklki
ionti citno i
ionti vitno i
io bratu tarboi
i'o carcra co'i
io carcra coi
i'o iklki o'i
io iklki oi
io korvo vrokoi
i'o mlana nalmo'i
io nilce clinoi
io sadjo jdasoi
io slabu balsoi
i'o zanbebna zo'i
i'o zipcpi zo'i
irk ie ceikri
irk i mikri
irk lo tolkri
i'u bratu tarbu'i
i'u carcra cu'i
i'u iklki u'i
iu iklki ui
iu tsestu i
i'u zanbebna zu'i
i'u zipcpi zu'i
i arce mecrai
i brama'a marbi
i bratu tarbi
i cirko krici
i citsi stici
i ckasu sakci
i clani nalci
i cnita tinci
i cortu troci
i ctitci ctitci
i ctona'a notci
i ctuca cutci
i dirba bridi
i iklki i
i jmatamji jmatamji
i jvinu nivji
i ketco cteki
i lalxu xlali
i lastu tsali
i maksi skami
i malsi slami
i nalci'i clani
i nalci clani
i na tsustani
i nibji'i jbini
i nicte tcini
i pastu tsapi
i radji'i jdari
i rakso skari
i skami maksi
i skicu ciksi
i slami malsi
i snipa pinsi
i stici citsi
i tarti trati
i tcadu dacti
i terpa preti
i trati tarti
i zanbebna zi
i zipcpi zi
i zutse stuzi
o'a bloti tolba'o
o'a bredi derba'o
o'a carcra ca'o
o'a dincu'u cnida'o
o'a gletu telga'o
o'a iklki a'o
o'a jinci cnija'o
o'a nabzba na'o
o'a nurxru na'o
o'a zanbebna za'o
o'a zipcpi za'o
o'e iklki e'o
o'e labnanba le'o
o'e larpra le'o
o'e zanbebna ze'o
o'e zipcpi ze'o
o'i besto tsebi'o
o'i carcra ci'o
o'i clani nalci'o
o'i iklki i'o
oi iklki io
o'i jy tatyji'o
o'i labnanba li'o
o'i larpra li'o
o'i zanbebna zi'o
o'i zipcpi zi'o
o'o carcra co'o
o'o iklki o'o
o'o zanbebna zo'o
o'o zipcpi zo'o
otan bebna to
otan cicna to
otan rarna to
o'u iklki u'o
o'u mlana nalmu'o
o'u nabzba nu'o
o'u nurxru nu'o
ua bilga glibau
u'a bilma mliba'u
ua cadzu zdacau
u'a carcra ca'u
ua carcra cau
ua cy cucycau
ua gletu telgau
ua grake kargau
ua grusi surgau
ua gy popygau
u'a iklki a'u
ua iklki au
ua jetce ctejau
ua kecti tcekau
u'a labnanba la'u
u'a larpra la'u
ua marbi bramau
ua mraji jarmau
ua mrilu lirmau
ua nabzba nau
ua nurxru nau
ua py gugypau
u'a tcita ticta'u
u'a trene nerta'u
u'a ty tatyta'u
ua vorme mrovau
ua zanbebna zau
ua zipcpi zau
u'e carcra ce'u
u'e iklki e'u
u'e larcu crale'u
u'e linsi snile'u
u'e nabzba ne'u
u'e nurxru ne'u
u'e vreta terve'u
u'e zanbebna ze'u
u'e zipcpi ze'u
u'i carcra ci'u
u'i iklki i'u
ui iklki iu
u'i libjo jbili'u
u'i simsa smisi'u
u'i vlipa pilvi'u
u'o carcra co'u
u'o iklki o'u
u'u carcra cu'u
u'u cnino nincu'u
u'u iklki u'u
uu iklki uu
u'u murse srumu'u
u'u zanbebna zu'u
u'u zipcpi zu'u
y'y iklki y'y
y carcra cy
y iklki y
y labnanba ly
y larpra ly
y nabzba ny
y nurxru ny
y zanbebna zy
y zipcpi zy