tsiantan lalxu vensa litru

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

钱唐湖春行

selsku lanci cmn.svg

孤山寺北贾亭西

水面初平云脚低

几处早莺争暖树

谁家新燕啄春泥

乱花渐欲迷人眼

浅草才能没马蹄

最爱湖东行不足

绿杨阴里白沙堤

qián táng hú chūn xíng

selsku lanci cmn.svg

gū shān sì běi jiǎ tíng xī

shuǐ miàn chū píng yún jiǎo dī

jǐ chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù

shuí jiā xīn yàn zhuó chūn ní

luàn huā jiàn yù mí rén yǎn

qiǎn cǎo cái néng mò mǎ tí

zuì ài hú dōng xíng bù zú

lǜ yáng yīn lǐ bái shā dī

A Visit to Qiantang Lake in Spring (English glossing)

selsku lanci eng.svg

Gushan temple north Jiating west

Water surface first flat cloud base low

Several places early orioles fight warm tree

Every house new swallows peck spring mud

Disordered flowers gradually almost confuse person eye

Light grass able hide horse hoof

Most love lake east go not enough

Green poplar shade in white sand causeway

A Visit to Qiantang Lake in Spring

selsku lanci eng.svg

Gushan Temple is to the north, Jiating pavilion west,

The water's surface now is calm, the bottom of the clouds low.

In several places, the first orioles are fighting in warm trees,

By every house new swallows peck at spring mud.

Disordered flowers have grown almost enough to confuse the eye,

Bright grass is able now to hide the hooves of horses.

I most love the east of the lake, I cannot come often enough

Within the shade of green poplars on White Sand Embankment.