la metflidjimao vedsia

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

Downloaded from Jim Carter's web site: http://www.math.ucla.edu/~jimc/guaspi/old/metfli.txt. (Does anyone recognize the markup system?)

According to a 1990 message on the lojban email list, "Jim has given us copyright release and permission to retranslate or update (or what have you) his texts into the current Lojban". An English translation by Jim Carter is also available from Jim's site.

la metflidjimao vedsia

jia proza pui la kartyr. djim.

na 12/6/82

.i la tigrnmenki ga katca lo valpu gi vi le kanla jua nu proju lo junti .i do fatru hirti lode ganta volsa jia karknpro ledo sorgu .i lo lelpi kreni je la sol. jia pazi gangzo ga litndou le cmalo po kamda vi lo cutri .i cue la meicin. tei la tigrnmenki .i tei la tigrnmenki ta pa cao damcuipuo mi .i kasfa ta

.i cue do tu kasfa oa ta .i tigrnruu da .ica damcuipuo ta bai .i noi raneu begco le po mi dremao letu nable .i cue gu noi la meicin. ga nu pluci le po do pa helba

.i do zvosea ne lea nigro herfa ledo slopu menki .i cue do jia penso gu nukou ie mi kecri .i mi gudbi pui loe po fomcia .i le ditca je mi pazi gudcue mi pei lemi cisti nu srite .i cue gu do clidntco ledo fotli muslo .e ledo bilti mahgani skapi gio jia roneu ce nona pluci do .i cue do jia penso gu eu mi sucmi .i cue do tei la .iciron. ea kadkukrgzo le neri grohaa

.i cue de aa .i hie le grohaa

.i cue do au .i cue gu de bortamgzo dio la .sol. .i do favdjimao ledo rirgnkua .e ga renro da ne le bakso gi vi le sucmrhao .e zi volti lo cutri .i la .iciron. ga fotli sucmi .epou nu fotli ba jio deknie .inokou do cmiza le po kadkukrgzo

.i ue le berbou cue do jia kraku .i nazi vi sucmi .i tei la hosef. ga muvdo letu rirgu .i ei tu nu titci ao le berbou pucpae .i cue do jia penso gu uo mi katca oa ta nia ra lea minta .i nukou ie ta selkerju noi .i mi sucmi nia lo sekmi nera .ikou ta nurfatcea

.i cue ba mi picpro ao

.i cue do godzo .epou kukra .i cue gu le botci ga zvoselcpu lo cutri


.i cue gu le po la sol. ga gangzo ga drimao do le pu do tcicni .i nukou ie cue do letau botci zu picpro .i cue gu fazuna gu da favgzo .i cue do na le midmia .i eo raba zvogzo .e resplicea .i prigzo mi .i tei la glorias. letu lapla ga djifavcea tu .i kamla .i muvdo .i noi pristo .i cue gu do cpula ledo nu daspa ledo hasfa jia nu sitfa le feri fordi je ne lea ganrorfamhaa .i do hatmao lo tcidi tie le cmavau zavno .i cue be jio cmalo gu mi tcicni .i eo kukra

.i cue do noi mi kukmro kokfa kao .i eo pispazda .i cue za gu do donsu ra le junti lo tcidi

.i cue do jia sudna clacue gu tei la meicin. tai nu tasgu mordu raba jio pa nu speni mi .i godzo le krujao .i cao nineu lia tau nurnitmao lotu tcidi

.i cue gu la meicin. ga godzo le krujao .e ga dridnkra .i cue de mi tcicni .i mi muctcicni

.i cue do tu driki oe papa le po tu clidrkraco lotu tcidi .i na santi .i cue gu de prase dridnkra sui

.i za gu ra le junti ga kaldru le po da titci .i la tigrnmenki ga tcicnisto .inurau kinumoi lo tcidi pa sasirura tsufi raba ki do pa titci piri lo tcidi .i do tokna leda pribadlo .e ga cutse ba gi tou .i le grupa fa godzo le publai .i le valda junti fa selji fomcia .i cue da uouu .i cue do jia norpoa pui toi gu tokna letu pribadlo .i ea na godzo

.i cue la rikin. jia fornie gu lo ctuda

.i cue do uo .i eo la .iciron. ga daspa .i mi ze la rikin. fa vu jmite tu .i godzo ce durzo tei la rikin. .i mi fia pazda [1]

.i cue gu da ctupro .iza cue da eo klinrmao lemi gasno

.i cue do tu klinrmao oa le gasno je tu .i tu drudja tau

.i cue da .inorau tu pazda mi nurau ie

.i cue do klinrmao .i ei tu penso le pu oi tu tedcle

.i cue da mi mutce daspa

.i cue do ia tu daspa mordu loe fornie .ipou noi tu tedcle oi .i ganmao letu rirgu .i ti tsuklini .i vlaci letu hanco

.i nana le po do ze da djicea le grupa gu la .iciron. ga fotli fadbei .icepou da nu ge cnire dridnmenki .inurau la meicin. pia no kojdru da .i cue da la meicin. pa tokna le tcaro pe la mzima .e drunortoi pui le po favdou

.i cue la meicin. la mzima pa donsu ti mi

.i cue la mzima ia noi .i mi sira gruplilei lemi tcaro ta .i tu zavlo ce solgrubro [2] rpui le pu tu tsitoa ba jio nu gruplilei

.i cue do ia .i donsu le tcaro la mzima

.i cue la meicin. uo noi .i tu pebtia ta .i ta donsu ti mi .ice noi mi fa favdou ti

.i cue gu la tigrnmenki ga fadbrute [3] .e cutse ba gi tou .i eo noi fatrdou .i gudbi durzo .i cue gu do filmo le po la meicin. ga janjugpae [4] fosmuvmao do ba jio tsero

.i cue de tu pebtia .e pebtia .e pebtia .i mi tsodi tu .i cue gu de bloda do le tcaro jia kutla ledo barma .i duonoi le po penso gu do hanblo lede fasli .i de kraku ba gi tou .i tu zavlo .i tu pa surna mi .i tu favdaspa .i pae pae pae

.i cue gu le po za kasfa ga clado .e langa .ice nafa da la tigrnmenki ga filmo le pu do deukua

.i zu nau la tigrnmenki ga takna la .iciron jii du .i cue du ea noi mutce kejpeo la meicin. .i de sira zavtedmao .irau tu no kecmao oe tu de

.i cue do mi tsodi levi nu turka .ibea mi kasfa ti .i mi kasfa ta .i klinrmao lemi gasno .i kukra numoi le po mi tcicni .i noi pristo .i raneu noi pristo .i mi tsodi tau .i noi mi puntaa pui tu .ipou tu gudbi .e groda helba mi .ipou mi pa cenja .i mi pana cmiza lepo kerju lo junti .inurau mi grada pernu ji fregzo .ipou nana mi danza ba jio mordu tiu .i mi fomcia lue fizrsensi .e lue ckerao .e lue po pacfurdai .i nurau ie mi klinrmao lo gasno

.i cue du ii tu duvri oe ba jio cmiza nu turka

.i cue do ia eu mi kapmao ba jio vedsia je lo ckerao

.i cue du loe pacbai ga drudja lo po metflidjimao .i ei tu drudja da

.i cue do ri lea pacbai ga drudja da .ipou mi drudja

.i cue du eu tu vedma loe po metflidjimao

.i cue do ii .i ii .i sia la .iciron. .i mi fundi tau .i tau clemao mi roba jio na fatru mi gu ji la meicin. gi neria .i mi durzo ai letu nu sange .i tau gudbi drudai .i sia .i tu grada fremi

.inau fana le po la sol. ga vreti gu le matfra je loe junti ga gzotoa da .ice la tigrnmenki ga favgzo ledo hasfa .i nia le fucmia do takna ledo farfu zea matma le fatru je do .i cue ledo farfu jii du ia zavlo pua le po tu pa hanblo la meicin. .ipou io mi ciktu durzo eu .i tu takna oe le nu cinta je da le pu da zavtedmao .i da zavmrotsu na ra loe denli

.i cue do ia dui .ice ai dua .ipou ba gi sui fatru mi .i noi mi cmiza lemi nu turka .i neu le po mi drudja lue fizrsensi .e lue po pacfurdai gu gu nukou ie mi klinrmao lo gasno .i mi turka ao ba jio mi nardu fomcia ba .i ii mi fa kapmao ne lea vedsia je loe po metflidjimao

.i cue ledo matma ei tu hanco turka ai .i ai lemi sunho fa nu fomdia pernu

.i cue do noi tu prutu pa le po mi cenja ne lea gasklinrmao .i eo sange ba jio mi durzo kao ba tie luemi na nu fomcia

.i cue du ei tu stise ai le po tu fomcia

.i cue do ai noi .i mi fuckri le po mi fia fomcia .e fa kaldru le po mi nu fomdia .ipou mi na cnida ba jio nu turka jio gudbi le po kerju loe junti

.i cue du ia djipo pua loe po balci loe pernu

.i cue do toi bilti .inokou da fatru mi .i tu jupni ie le po mi metflidjimao

.i cue du ie fa petci puo letu patce

.i cue do mi fa petci .i mi jurna ba loe po kerju loe junti

.i cue du le metflidjipae ga kusti .i dui pua le vedsia

.i cue do ia da kusti .i mi penso ba pei tiu .i zirbunbo pua le po mi fa petci puo le vedsia .e lemi parti je levi hasfa gui sui .i ei tu cusdja

.i cue du mi jupni le po io tu djine ba jio spuro metflidjimao jio gruplilei leba vedsia .ikou le prati je da cmalo io .icice ii tu cirna pui ba

.i cue do mi pa penso ba gi sui .i ...> toi nardu pui le po cutse . ..> .i cue gu do groda brute .i cue do mi nordjilii ao .i mi danza le vedsia .inurau mi clivi ao vi da

.i cue ledo matma ue tei la sunho tu cinta mi ia

.i cue do noi .i pia le po letu menki ga nu klogu gu mi valda .i bleka le korfro je mi .i ei ti cinta .i noi mi gropeu .icepou noi mi cinta ia .irau mi na nordjilii ao

.i cue gu le menki je ledo matma ga dridnpro

.i cue du ei tu kapli djifavcea ao letu famji

.i cue do ai noi .i mi cnida tu ji la farfu zea matma .ipou ...> .ipou mi cnida lo cmalo spasi jio nu ponsu mi .i ai nifa mi kapli nordjimao mi tu .i ba jio fremi mi durzo be jia ii gudbi .i ba ze leba famji kuo titci .icepou ba sonli vi le parhaa jio nu ponsu ba .i tu jupni ie be

.i cue du mi paziu djano le po na bo tu begco tau .ipou noi mi fuckri le po bo kukra vetci .i eo dargzo .inurau mi penso ao .e takna ao letu matma .i eo srite bu jio lista loe prati je raba jio tu cnida ba io

.i cue za nau la moztarci metflidjimao .i le cmalo kruma ga nu sitfa le teri je lue fordi jua damni loe livsia .e ga ganta loe vedsia .epou ga nu kusti .i le skati na draka .ipou le kruma litpae ga nu brili pui ne lea mahgani tricu pe le nenri hasgardi jia stali ba jio nedza le balko je le kruma .i da veslo le ne groda tobme jia snire le frena gu .e le ne metflidjipae sai ba jio no nu sirna ga jia ia laldo gu .e le ne taitanholklu jia zarlaldo gi sui gu .e le ne pedbedpu jia frena le balko .e la tigrnmenki .i do djomao le metli fespiu jio pazi nu vedma pui do gu .e le skori ce femsko .i le bekli jio pendi le darto ga sonpro nana le po ba nenkaa

.i cue ba loi .i mi nui kris. .i eo metflidjimao ti lui mi

.i cue do loi .i mi nui tigrnmenki .i ia mi fa dua .i bia tu neri le fu vedma je mi

.i cue la kris. jii du ei .i ti gudbi pui le po satci .inurau ti sapla

.i cue do ta he

.i cue gu du berti le ne terjagfro jia gasti gu jia milmetro tera totnu .e senmetro safera langa via ra le bidje .e ga nu holdu ra le penta .ice du berti le ne milmetro nevera kupskotanpae gi sui .i cue du ti spebi trime loe po favpardji le femsko je le cikrkukpra datkrilu pe loe merkuri zvobotmotci .i levi penta ga sitfa le kupskotanpae

.i cue do ea rasdjimao da .i ba ditca pui mi le pu rasdjimao .anoi kanmo .i ei aa

.i cue du ei le zorfotli je lo rasto ga tsufi

.i cue do lo saglnrasto ga fotli lo danri gasti lia ti .i pana lemi fomcirgru mi kutla .e djimao le gasti fespiu .iza mi bromao da .i ue lo gasti .enoi lo saglnrasto ga broko .i nana sui ii le zorhatro gi neu le po metflidjimao fa betmao le kupskotanpae

.i cue du aa ea rasdjimao .i le prati je tiu ga hora

.i cue do pengo pitera

.i cue du aa

.i cue gu do pinkuvmao vi le fa djine sitfa je le kupskotanpae .e le terjagfro penta tie lo flurnborno flimao .iza do skodjimao de di .iza do cabmao ledo torcarterdji linkro .e hatmao le parti .i do totco de le saglnrasto tirca jia kroli le djisia .i le parti ga fotli djine .i do klinrmao da .e favdou da du

.i cue la tigrnmenki jia penso gu ui le mi neri turpai .e le mi neri g e pengo pitera

.i cue za nau la karen. jii du ga nenkaa .e raeble .i cue du ui le tu ponsia .i mi fundi da .icepou tu cnida lo durna ce pinti .e lo fordrkla jio gudbi ta .i ei tu nu helba ao mi le po nurdunmao ti

.i cue do ui tu hapci lemi ponsia .i sia .i ia tu gudbi mi loe po duntia .e lardru

.i cue du ei ba vi pa hijra .i cue gu du jugra to ledo hanco

.i cue do ia .i mi pa vedma pui neba .i mi pa jurna le pengo pitera


.i cue du ui .i cue gu du barnraegzo do .e skesa do .izi do skesa du bai .i le pu ponsia ga secfurpoa pui do ze du .ikou ba rodja vi le dampai .i de [5] siltu lede korti .e skesa .i la tigrnmenki ga favdjimao ledu lapla .inia la karen. dui ledo rirgnkua .izi de felda le pedbedpu

.iza le darto bekli ga sonpro .icice nenkaa pua ba jio zirlaldo fumna jia berti le kanra zea datkrilu .i leba menki ga kubcea .i ba satci le po ba santi zvogzo

.i letau nu bivdu ga kusmo .i le matfra je do kuo dua .ice do kuo dua sui neu loe po do canhia da .ipou le fu bivdu ga norkusmo .imoi cue do eo stolo .enoi dargzo .i cue gu do zvogzo le pedbedpu ji trati [6] .ipou la karen. gi sui dui .ikou do .e du genrnenfelda duo ba jio nanda lue barma zea tugle .i cue do ea minpismi .i duo ie mu selrezmao .i stolo fia le po mi zvoto .i cue gu do rescle taicea le fordi .e ga fu kenti puo le fumna pui be gi tou .i tu nu helba eo mi ie

.i cue le fumna jii di tu jia deknie ga briga pui le po solcou .i cue di jia clafo gu eu tu nurkuvmao letu pingu

.i cue gu do resdji ledo rirgnkua .ice du resplicea .e skitu le fordrkla jia snire le pedbedpu .i cue do uu mi fatru tu .ice uu mi pa nordaspa tu gi eu

.i cue di tau cmalo fatru .ipou ae noi tu pa kokfa ba jio cinta

.i cue do ia noi mi .e ta zavmrotsu favdaspa lia tiu le cinta gi eu je mi ze ta .i mi .e ta djano le pu mi .e ta deknie .i mi ze ta pa sira zvokitsa

.i cue di ui .i hapci .inau ei tu nakso kao levi kanra

.i cue gu da nu karku vi be jio bamtanjuo jia zarfrezi trana .i cue do ti zvopendi .i ei ba pa bloda ti .iconoi ei ti pa broko nia le po norma nu bapra .i mi vizka lo rajmra le kanra gi va le tanjuo .i ii da ripa naksnsifsea .i ei

.i cue di eo slano .i tu nu ge citlu menki

.i cue do jia cusbromao gu mi nui tigrnmenki

.i cue di toi gudbi .i ti norma nu bapra pa le po ti broko .ice tu drecue pei le tanjuo

.i cue do mi kanmo le po mi metflidjimao le kanra .i da fa clina io .ipou io tau nu gudbi .inurau ii da .e le tanjuo ga fibru pui le nu matci je da .i mi sange ba gi tou .i ea sifsea le kanra jio cronikfernu .e ne lea rolgu tanjuo .ipou uu noi mi balci kao letau parti .inurau lemi patce ga purcu .e sasurura .ibea noi mi kutla kao le kurfa holdu jio sitfa le tocki jia djimao le datkrilu le kanra .i ea tu godzo le macdru vedsia jio gudbi ti .i uu

.i cue di sia uu .i mi petci oe le hora tu

.i cue do tu petci ou .inurau mi niba pa durzo

.i cue di ia tu groda helba mi .i tu spuro ce faspeo .inonukou tu sekci .irau ae tu fa durzo le nu turka .i ie pa ditca tu .iji duo ie tu spuro cenja

.i cue do le cirgru nujie mi je lue po pacfurdai pa fomcia vi la gruman. kompi .i ei tu fu cninu da .i le pacfurdai jiu da pa ditca pui mi .e pa donsu pui mi lede nu spuro jia na nu gendou mi tu

.i cue di numoi ie dui

.i cue do ue tu djano noi .i le cteki ga ju petci oi lo po ditca

.i cue di niba pa cutse toi mi .i ei dua ii puo lemi kompi .i sia tigrnmenki .i tu groda helba .i loa

.i cue la karen. jii du mi solcou ia pa le po le laldo fumna ga nenkaa .i numoi ie tu nakso noi leda bekti

.i cue do noi da laldo [7] .i nu fundi mordu pui mi pua le po mi takna da le gudbi nabretpi gu pue le po mi tokna leda cmeni .e zavlo nakso

.i cue du ia tu rasto pa le po tu frena da

.i cue do liu rasto sanpa ie tu

.i cue du de sanpa le pu no comtu ze comtu oe .i de trida gleca .i tu solcou oe .inumoi tu jia rescle vi stali .e lia takna da

.i cue do nurau ie noi dui .i noi mi pa zavdru

.i cue du noi tau kusmo

.i cue do tau he kusmo .i raba rescle sucmi .irau nurau ie noi ba rescle vedma oi .i le zvoto ga brili .i ea kalmao ba jio nu satci .iza ea banci .e titci le midmia .i na lena genza mi srite be le darto .e sluklo de

.inau fafana le midmia do .e du favgzo le vedsia .iza nenkaa pua la .iciron. jia cutse ba gi tou .i loi .i mi vi kamla .inumoi mi bleka ao letu ponsia .i ti gudbi .i tu ponsu lo patce .i eo mi pleci ti .i cue gu la .iciron. tokna ne lea groda skori ce femsko

.i zi fadgzo pua ba jio fu vedma jia pucto be jio hankarti jia le frama je be broko .i cue ba ei tu nakso kao ti

.i cue do ia .i tau sapla .i vi rolgzomao

.i cue ba fa ie tu durzo ai

.i cue do le nadzo .i ...> .i le prati ga pengo pitera .i ei aa

.i cue ba aa

.i cue la .iciron. eo mi katca

.i cue do noi .inurau le zurblanu litla eu cabmao tu .ipou tu katca oi le po mi bremao le djisia .i cue gu do klinrmao ce pilmao le metli tubli jia pa nu karkncea vi le djisia gu tie le motci ge rofcti krilu jia nu hanbapra .i rordirkro pua le klada nujie lo fagro ge fernu cmacai

.iza cue do eo raba zvogzo .i cue gu do djimao le dertu tirca le frama .i do sacbapra le metflidjipae .i do resplicea ledo gluva ce frekosta ce rilcurkapma .i do sacmao le lenki borku .e zi kukra djimao le parti jio pa broko .i cue do eo genrnenkaa .i mi pa kaldru

.i cue le fu vedma ti gudbi ia ti gi pa .i cue gu da petci .e zvogzo

.i cue la .iciron. jii di ia mi fundi lue fagro cmacai .i lo litla via le darto damhou ga gutra .i tu cnida ba jio sitfa jio lo fu vedma ga pazda oi vi ba .i pa purcu pua le po tu fitsui mia le dzosia

.i cue do ia .i ii mi cnida ne lea codji [8] .i ei mi fu vedma conoi balci da ao

.i cue di jia clafo ce cusbromao gu eu tu rojmao da

.i cue gu do nurnitmao lue herfa je di jia kovgzomao ledi hedto .i cue do sia le ditca .i mi cutse oe li duo ie mi getsi ao ba jio codji lu .i noi mi fu vedma ao da .inurau loe batmi codji ga nu litrtce .icimoi mi pinkuvmao oa lede bilti durna .i mi fa balci da

.i cue di .ice tu cnida ba jio cersi

.i cue do mi skitu le fordi .inoca oi le fu vedma gi sui jue mi skitu de .i lua skitu je loe fordi ga nubie tu jia ponji .inosoa nukou ie tu fulrndru .ipou ai mi fa fu vedma le fordrkla gi sui ...> .i dui fa le futnerdei


.i cue di mi fa hapci le po mi kinci tu tiu .ipou io la malin. na blipeo le po mi kamla noi .irau mi favgzo oe le grupa .i loa

.i cue do .e du loa la .iciron.

.i cue la karen. mi gi sui hijra oe lemi fomcirgru .i loa

.i za nau do skitu le fordi .e fomcia lua numsensi .i sei [spebi] do srite ba jio prupre .i le darto bekli ga sonpro .ice ba jio fu vedma ga nengzo .i cue ba mi cnida feni be gi lia ti na ra lea likta .i ei tu balci kao be

.i cue do ui ia .i cue gu rebo jio metflidjimao vedsia ga jurna piro lo cmeni bu jio rilri nu turka lia tau

.i cue ba tu jia deknie ga junti .ice tu cninu pui mi .i eo pruci metflidjimao nebe gio jia nu bleka mi

.i cue do ia aa .ipou mi ponsu sine le frekosta

.i cue ba mi nigro .ikou ne le po mi fu litla lo zurblanu fa fu surna mi noi .i ui tu ponsu to lea rilcurkapma

.i cue do jia penso .enoi cutse gu tu daspa letu skapi .i cue gu do djupo le parti .e djimao le tirca .e metflidjimao le nubiu

.ineu le fu vedma ga citlu katca

.i cue ba le drufro pe tu ga tsufi .i cue gu do penso le pu da gudbi le sira tsufi .i cue ba eo za prudru pui le djine pue le po nartrcpu de

.i cue do ueuu .i noi mi ponsu le nartrcpu prupae

.i cue ba ei ia .i uu mi rulbeo le po rabe jio kuona turka lemi nubiu pazi prudru pui be .i eu be malveo .a fleti puo lo ganja .irau da delfrezi oe

.i cue do ii noi mi turka kao dia tu .ipou eo srite letu namci ce numcu .i mi fa sritaa tu fa le po mi getsi ne lea nartrcpupae

.i cue ba tiu gudbi vidre .i eo mi sange be tu

.i cue do aa

.i cue ba tu cnida le nartrcpu prupae .e le metli tobme jio trana .i de .e da djipo patce .i ea djine bo jio spuro metflidjimao .inumoi letu vedma prati ga cmalo da gi na .icice tu cirna pui bo .i curmao letu djoto .inurau nabu le drida je lo metli flidu ga rolfelda di le tobme .i tiu pundou

.i cue do sia .i ia tau gudbi nu sange .ipou lemi frekosta ga kuvga lemi fitpi

.i cue ba rena dui .i mi petci oa hora tu .i lo pengo pitera ei

.i cue do lo nira .i tu petci le pu spuro

.i cue ba noi .i mi plizo letu livcke ce ctifu .isoa mi petci oa .i tokna ti .i loa

.inau nana le po la sol. ga vrecea gu la karen. jii du ga favkaa .i cue du ea hapckedru pei letu vedsia .i ho le fu vedma ga hijra pia le po mi nu notsia

.i cue do ne le fu vedma .i da tifru lo rilri nu turka .ipou da no nu tsufi io mi .i uu .ipou mi jurna le pengo pivera nia le nazdei .irau mi hapci .i mi penso le po eu mi ze tu fa kokfa le fucmia .inumoi di pluci lemi matfra .icinukou di vizmao de le pu noi mi tokna lomi cmeni .e za brogzo .i ei tu togri

.i cue du ia .i ea mue hapckedru .i mu kokfa ie .i ei tu jia mendi pa penso tiu

.i cue do ia mi pa penso tau .i mue fa titci lo nidlrhadskapi gi duo la neubyrg. ga .e lo groclife brasica

.i cue du ei .i da favhamcmi .i da nu tasgu

.i cue do da gudbi nu gusto ia .i ei tu pa gutsae pui lo brasica gi duo le pu jungi r.i eo curkri mi da

.i cue du aa .i ea za fu vedma lo tcidi .i ei tu klipu lotu cmeni .i le nidlrhadskapi fa kusti

.i cue do de nu sitfa lemi beldndjale

.i za nau do ze du nenbei le sakli je lo tcidi ledo hasfa .i cue do loi matma .i cue du loi dzou taitai .i loi cue le matma jii di .i cue do ie sitfa la farfu

.i cue di ba jio matci ga broko papazi da kamla ao .i da fazi kamla .i cue gu di hapnerjnfoa noi

.i cue do ui bleka lemu fucmia .i cue gu do lufta puo le sakli le to nidlrhadskapi jia fibru siltu leda tugle

.i cue di ue .i tu cmepli da oe noi .i tu favsromao oe noi .i tu cnida lo cmeni le po fomcia .i tu dargzo letu matma .izi tu brize bivdu

.i cue do jia kerju troli ledo deknie kadsmina gu noi mi pa favsromao

.i mi cao jurna ia nia lena denli lo cmeni jio ju vedma pue ti .i ae mu hapckedru pei le pu mi gropeu bivdu ji kanmo le po dui

.i cue di noi .i tu rafa cinta mi .i cue gu di satci le po dridnkra

.i cue do uo tei matma .i noi mi cinta .i mi pia valda .i ea hapci letu valda cinta

.i cue di ei ea .i ea he .i eu mi durzo noi le nu sange je tu .imoi ei tu dargzo mi

.i noi tei la matma .i raba clivi traci .icu ba fundi tiu .i eu tu stimuo .inomoi mi kanmo noi le po mi gi sui stimuo .icinurau mi .enoi tu biu le prase je le po mi clivi .i ii mi nu kliri takna ...>

.i cue du jia cusbromao gu ue le hadskapi ga selrezmao .i cue ia da slano dargzo le monca je lo tcidi .i du nu fasru le po eu du litnu da .ipou du cusbromao ai

.i do gensea da le monca .i cue do jia dreti ponda pui du gu tei la matma eo sange ba mi .i mi pa fu vedma lo brasica .ipou ii noi da harmo lo nidlrhadskapi gi duo la neubyrg. .i mi kokfa oe ie jio liftcidi

.i cue di .inorau tu cnida letu matma

.i cue do ia .i mi rafa cnida ce cluva tu .inonurau mi valda

.i cue di jia cmalo crano gu ea kokfa lo baitsai ze lo citrnhebkapma .i da harmo mordu lo brasica lo hadskapi .i lo brasica ga harmo lo kasnrmio ca pojmio

.inau le farfu je do ga nenkaa .i cue da jii bo ue he pua ta jio dzoru puo le tobme .i cue gu du genza litnu le hadskapi

.i cue do mu hapckedru pei lemi vedsia .i mi kambei lo nidlrhadskapi lemi famji

.i cue bo mi vizka .i ei tu fia djupo le famji

.i cue do ueuu .i ue mi fatcenmao tu gi sui

.i cue bo jia clafo gu tu djupo oi .iconoi tu gropeu durzo fapa le po tu bredi

.i cue do jia damslomao ledo menki gu mi drucue le pu mi rispe ce prigzo tu

.i cue bo jia nurnitmao luedo herfa gu noi tu durzo oa ro le sanpa je le pu selnurporsea .i tu gudndru pou oa .i tu gudbi junti kii deknie .ikou ia fa dui .i mi rispe tu le po tu daspa tu .i ea hapckedru .i tei la matma ei tu lia filmo

.i cue di noi mi fundi le pu do nordjilii .ipou ia do gudbi deknie .ice ii mi fuckri do oa

.i cue bo toi fekto

  1. da is from the prev. paragraph.
  2. no English equivalent
  3. sigh
  4. X is a trap to catch Y
  5. set referent
  6. ji is x.conn
  7. comment that in-mind ref doesn't fit pred
  8. screen, from Japanese