selcuxtu'a: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

27 February 2018

25 February 2018

26 December 2017

17 September 2017

14 September 2017

  • curprev 12:0612:06, 14 September 2017Zazypap talk contribs 440 bytes +440 Created page with "i doi selpa'i tumla noi stuna jemna i risna fagri fa lo zazyji'e i selcuxtu'a i vercka fi lo nolvri i ro lo bradi cu no roi gunta do i xamsi i cmana i mlibi'e i blanu tsani..."