Talk:Lojban and Esperanto

From Lojban
Revision as of 10:10, 21 March 2014 by Gleki (talk | contribs) (Gleki moved page Talk:jbocre: Lojban and Esperanto to Talk:Lojban and Esperanto without leaving a redirect: Text replace - "jbocre: Lojban and Esperanto" to "Lojban and Esperanto")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

DeleteOnReadingThis YouWhoYouAre (AndSoDoI) :-) : je'e nitcion. [be'edo'u mi la'a ba galfi tu'a le xe fanva mu'i leka tolcnino gi'e seja'ebo zmanei lenu na remei fa le krefu be le seltcidu]